Kerndoelen

Binnen het Nederlandse basisonderwijs zijn er zeven leergebieden: Nederlands, Engels, Friese taal, Rekenen en wiskunde, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie en Bewegingsonderwijs. Voor alle leergebieden gelden kerndoelen. Deze worden voorgeschreven door het Ministerie van OCW. Kerndoelen zijn streefdoelen die aangeven wat leerlingen moeten kennen en kunnen in groep 8. Ze beschrijven de kern van de leerstof. Scholen zijn vrij om rond de kern leerstof aan te bieden die bijdraagt aan het bereiken van de kerndoelen. Er zijn 58 kerndoelen, verdeeld over zeven leergebieden. Er zijn ook kerndoelen voor cultuureducatie. Die vallen niet alleen onder het leergebied Kunstzinnige oriëntatie, maar ook onder het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld.

Aansluiting kerndoelen van primair naar voortgezet onderwijs

De SLO-website Leerplan in beeld geeft informatie over de inhoudelijke aansluiting van het primair onderwijs op het voortgezet onderwijs voor alle leergebieden.

Tussendoelen en leerlijnen

In het project Tussendoelen & leerlijnen (TULE) van het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) zijn de kerndoelen van alle leergebieden uitgewerkt. Het is een handreiking aan leraren, maar ook aan studenten, leermiddelenontwikkelaars, opleiders en begeleiders, inspecteurs en anderen die bij het basisonderwijs betrokken zijn.Hier vind je:

  • karakteristieken van de leergebieden
  • toelichtingen per kerndoel
  • een overzicht van tussendoelen voor groep 1/2; groep 3/4; groep 5/6; groep 7/8
  • uitgewerkte voorbeelden van leerlijnen per discipline

Meer informatie

Kerndoelenboekje
TULE: kerndoelen uitgewerkt in tussendoelen en leerlijnen (SLO)
Leerplan in beeld (SLO)

Meer weten?