Kunstzinnige oriëntatie

Het leergebied Kunstzinnige oriëntatie is bedoeld om leerlingen kennis te laten maken met kunstzinnige en culturele aspecten in hun leefwereld. Het gaat om een kennismaking met dié aspecten van cultureel erfgoed waarmee mensen in de loop van tijd vorm en betekenis hebben gegeven aan hun bestaan. Ook het verwerven van enige kennis van de hedendaagse kunstzinnige en culturele diversiteit hoort daar bij.

De kerndoelen van Kunstzinnige oriëntatie zijn:

Tekenen en handvaardigheid

70. De leerlingen leren ideeën, ervaringen en gevoelens uitdrukken in een beeldend werkstuk en daar over te communiceren
71. De leerlingen leren beeldende aspecten zoals kleur, vorm, ruimte, structuur van het materiaal en compositie doelgericht gebruiken in een werkstuk
72. De leerlingen leren de mogelijkheden van materialen onderzoeken en toepassen in hun eigen werk. Daarbij gebruiken ze de benodigde gereedschappen op een veilige manier
73. De leerlingen leren hun eigen werk met dat van anderen te vergelijken
74. De leerlingen leren dat mensen door middel van beeldende producten (reclame, media, kleding, kunst) iets kunnen meedelen en overbrengen

Muziek

75. De leerlingen leren liederen alleen en in groepsverband zingen
76. De leerlingen leren eenvoudige muziek spelen op schoolinstrumenten met en zonder hulp van notatie
77. De leerlingen leren een muziekstukje bedenken en uitvoeren op basis van een gegeven melodie, ritme, voorzin, verhaal, sfeer of stemming
78. De leerlingen verwerven enige kennis en waardering voor muzikaal erfgoed uit heden en verleden
79. De leerlingen leren zelfgemaakte muziek en muziek gemaakt door anderen vergelijken en er een waardering over uitspreken. Ze leren muziekinstrumenten herkennen en benoemen

Spel en beweging        

80. De leerlingen leren een gegeven situatie in een gedramatiseerde vorm uitvoeren
81. De leerlingen leren speelliederen en dansen uitvoeren en ervaringen, gevoelens, situatie en gebeurtenissen met elkaar in beweging en dans weergeven
82. De leerlingen leren verschillen en overeenkomsten aangeven tussen het eigen spel en dat van anderen. Ze leggen daarbij relatie tussen spel en de dagelijkse werkelijkheid

Oriëntatie op jezelf en de wereld

Erfgoed valt met name onder het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op hun omgeving. Op die manier worden zij zich bewust van het cultureel erfgoed om hen heen. Erfgoed is ook nauw verbonden met geschiedenis en het ontwikkelen van historisch besef.

De kerndoelen van Oriëntatie op jezelf en de wereld zijn:

Mens en samenleving        

52 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen

Tijd   

67 De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
68. De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer.
69. De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.

Meer weten?